Afgeronde Projecten

Alle afgeronde projecten van stichting BMP

 • De tweede fase van het project Ronduit ziek is gestart onder de titel Niet alleen ziek – de VerhalenKaravaan trekt verder.

  In Nederland zijn er ongeveer 8 miljoen mensen met een chronische ziekte. Daaronder zijn veel vaders en moeders. Zij hebben reuma, kanker, MS of een andere ziekte, maar over de impact van die ziekte op de verschillende gezinsleden wordt weinig gesproken.

  Om dit gesprek te stimuleren en lotgenotencontact te bevorderen organiseren we VerhalenKaravaan en interviews voor vaders, jongeren, partners en volwassenen.

  Om de gesprekswijze VerhalenKaravaan over te dragen is een training voor vrijwilligers ontwikkeld en worden vrijwilligers van drie patiënten- en mantelzorgorganisaties getraind.

  Tot slot organiseren we focusgesprekken van professionals uit verschillende disciplines en organisaties om te horen wat zij nodig hebben om het onderwerp binnen hun werkveld te agenderen en om de aandacht hiervoor tot een vanzelfsprekend onderdeel van hun werk te maken.

  september 2021 tot oktober 2022
 • Op verzoek van de gemeente Haarlem en het ministerie van BZK voert BMP een actieonderzoek uit naar de succes factoren van project Lelie en de betrokkenheid van bewoners in de Haarlemse wijk Transvaal.

  Doel van het onderzoek is na te gaan welke factoren uit het project Lelie 1.0, dat zich richtte op het tegengaan van ondermijning, succesvol waren en op welke wijze bewoners actief betrokken worden bij verbetering van de wijk in het kader van project Lelie 2.0

  februari tot augustus 2021
 • In Nederland hebben zo’n 8 miljoen mensen een chronische ziekte. Dat betekent automatisch dat er ook veel ouders zijn die langdurig ziek zijn. Maar wonderlijk genoeg hoor je vrijwel nooit wat dit ziek zijn betekent voor hun rol als ouder. Ook voor kinderen die opgroeien in een gezin met een chronisch zieke ouder is de impact groot. Voor ouders en kinderen geldt dat het moeilijk is om het gesprek over de gevolgen van de ziekte te starten. Ouders worstelen met vragen als: wat vertel ik wel en niet aan mijn kinderen en op welke leeftijd doe ik dat? Wanneer belast ik mijn kinderen te veel? Voor jongeren geldt dat ze heimelijk vinden dat de ouder het gesprek moet starten of, ze weten niet precies wat ze kunnen vragen. Binnen deze gezinnen heerst een zorgzame stilte, omdat ouders en kinderen elkaar niet willen belasten. Ook buiten deze gezinnen wordt weinig gesproken, omdat het lastig is uit te leggen waar het over gaat en omdat ouders niet altijd alleen met hun ziekte bezig willen zijn. Dit zou je meer een vermijdende stilte kunnen noemen. Stichting BMP is door ouders en patiëntenorganisaties benaderd met de vraag hoe deze kringen van stilte kunnen worden doorbroken en uit te vinden hoe en aan wie ouders en jongeren hun verhaal over chronische ziekte, ouderschap en opvoeden willen vertellen. De gesprekken hierover hebben geleid tot het project Ronduit ziek dat per 1 februari 2020 in de stad Utrecht van start is gegaan.

  februari 2020 tot februari 2021
 • Onderzoek naar de beleving van vrijheid en onvrijheid van Nederlanders met een Bosnische en Irakese achtergrond, op basis van oral history interviews.

  Het Nationaal Comité 4 en 5 mei zoekt continu naar een passende invulling van de activiteiten op 4 en 5 mei om het inclusieve karakter van de herdenking en viering op deze dagen te waarborgen. Ook is het belangrijk om de motivaties van mensen om al dan niet deel te nemen aan genoemde activiteiten te begrijpen. Het Comité heeft daarom de stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie (BMP), in het kader van het lustrumjaar 2020 (75 jaar vrijheid), gevraagd om onderzoek te doen onder Bosniërs en Irakezen die in de jaren negentig naar Nederland zijn gekomen. De vraagstelling van dit onderzoek is hoe mensen uit deze groepen vrijheid, onvrijheid en herdenken in de landen van herkomst en in Nederland beleven. 

  Doel van het onderzoek is om op basis van persoonlijke verhalen inzicht te krijgen in de betekenis die de begrippen vrijheid en onvrijheid voor Bosniërs en Irakezen hebben, in de ervaringen die zij hebben met herdenken en in de toekomstbeelden die zij hier bij hebben. De conclusies van het onderzoek zijn bedoeld om een bijdrage te leveren aan het denken over de toekomst van het herdenken van oorlogsslachtoffers en het vieren van de bevrijding en vrijheid in Nederland.

  Presentatie van het onderzoek vindt plaats in het kader van 75 jaar Verenigde Naties op 24 oktober 2020.

  De onderzoeksrapportage is hieronder online te lezen:

  september 2019 tot oktober 2020

 • Aim of the project Specially Unknown is to promote the participation of refugees (TCN’s) in cultural life and society through the dissemination of the results of the Dutch oral history project Ongekend Bijzonder by implementing its innovative methods (life stories, co-creation & cultural productions) in collaboration with partners in 4 EU cities (Antwerp, Paris, Bochum, Turin) as well as to investigate in 9 Member States (NL, BE, FR, DE, IT, GR, HU, PT and SE) how cultural participation can be used as an instrument for the integration of refugees in society overall.

  Activities:
  Trained 16 to 32 bilingual fieldworkers (m/f) collect 40 life stories of refugees from selected communities in each city.160 interviews will be transcribed, translated into English and made accessible in collaboration with archives.
  Refugee communities organize in co-creation with cultural institutions, artistic presentations based on the interviews.
  A Delphi panel study in 9 Member States on cultural participation of refugees (experiences and expectations) in order to develop further policies.
  A European conference in Amsterdam to evaluate and disseminate the results and develop policy advice on the integration and participation of TCN’s in social activities and cultural life within the EU.
  Ca. 250 TCN (m/f, age 10-70) and 45 organisations will be directly involved. A general public of ca. 40.000 people will be reached. The project contributes to the capacity building of the fieldworkers; new working relationships between TCN’s and cultural institutions; empowerment of refugee communities and active contribution to the diversification of heritage collections. The results will be of use to other heritage institutes and governments. The interviews will teach us about the experiences of refugees with integration. Outputs: 160 interviews (in European research database), 4 to 8 artistic productions, policy advice on social and cultural participation in EU Member states and educational material.

  The project has its own website: speciallyunknown.eu

  oktober 2017 tot oktober 2019
 • De stichting BMP heeft in drie gemeenten in Nederland experimentele Wijkacademies Opvoeden ontwikkeld.

  Essentie van de Wijkacademie Opvoeden is dat er in een buurt of wijk een kerngroep van zo’n tien tot twaalf bewoners (ouders) wordt gevormd die zich zelf ten doel stelt om gedurende vier jaar een Wijkacademie Opvoeden te programmeren en hier zoveel mogelijk andere bewoners en bestaande organisaties en instellingen bij te betrekken.

  Na de experiment-periode is nu een groot aantal nieuwe wijkacademies opvoeden van start gegaan. In Leiden, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Utrecht.

  Wijkacademie Opvoeden is erkend als Goed onderbouwd door de onafhankelijke Erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid.

  Ga voor meer informatie naar de site van de Wijkacademies Opvoeden.

  https://wijkacademieopvoeden.nl/ of klik op onderstaande foto: 

   

  oktober 2013 tot december 2019
 • In de Utrechtse wijk Overvecht bestaat sinds oktober 2017 de Wijkacademie Stromend Overvecht. Het motto van deze Wijkacademie is: leren van elkaar. Een kerngroep van ruim 20 vrouwen komt daartoe eens in de twee weken bij elkaar in Buurtcentrum De Jager. Ze bespreken thema’s die voor hen belangrijk zijn en ontwikkelen samen met andere organisaties programma’s voor de wijk om belangrijke onderwerpen als “veilig buitenspelen” en “het bijzondere van taal” aan de orde te stellen. De kerngroep bestaat voor de ene helft uit vrouwen die recent naar Nederland zijn gevlucht en voor de andere helft uit vrouwen met een migratieachtergrond die al heel lang in Overvecht wonen.

  1. In de bijeenkomsten werken de deelnemers aan hun persoonlijke ontwikkeling en hun eigen toekomst
  2. Praten ze met elkaar over opvoeden en over de manier waarop het Nederlandse schoolsysteem en het inburgeringsbeleid werken
  3. Kijken ze naar de wijk en wat ze als moeders kunnen doen om het sociale klimaat te verbeteren
  4. Ontwikkelen ze, in samenwerking met andere oudergroepen, creatieve programma’s om andere wijkbewoners te betrekken.

  De afgelopen drie jaar is er een hechte groep ontstaan waar de deelnemers zich vrij voelen om persoonlijke verhalen te delen en dilemma’s aan anderen voor te leggen.

  januari 2018 tot juni 2022
 • SEE.TELL.LISTEN

  Improving Refugee’s Digital Literacy through Photovoice and Storytelling

  Portugal, Spain, Italy and Greece comprise four national experiments with responses to forced displacement. Undeniably, the two last countries have been impacted greatly by the flow of refugees coming in from both the Eastern and Central Mediterranean migration routes: in 2015 and 2016, the International Organization for Migration reports over 1,3 million arrivals in both countries. Portugal is one of the six most relevant participants in the EU Emergency Relocation Mechanism, having relocated over 1500 persons from Greece and Italy over a two-year period; Spain works as both a participant in the Emergency Relocation Mechanism and as a border country by way of its Ceuta and Melilla border zones. Each country provides this project with a different site for the observation of refugee lives in Europe; each offers us with opportunities for build capacity in refugee communities for these to take control over how they are narrated as human beings and how their lives are represented in European public spheres.

  januari 2019
 • Sprekende geschiedenis

  Haalbaarheidsonderzoek naar de ontwikkeling van een Nederlands Oral History Centrum

   
  Naar aanleiding van de positieve ervaringen met het vluchtelingen oral history project Ongekend Bijzonder, heeft Stichting Bevordering Maatschappelijke participatie (BMP) het initiatief genomen om te onderzoeken of er voldoende draagvlak is voor het ontwikkelen van een Nederlands Oral History centrum (werktitel: Sprekende geschiedenis). Dit initiatief is inmiddels omarmt door een aantal musea, universiteiten en maatschappelijke actoren. Voor de uitvoering van een  eerste haalbaarheidsonderzoek heeft BMP een partner gevonden in Musuem TwentseWelle. 
   
  Er zijn verschillende motieven om een Oral History Centrum te willen ontwikkelen. Voor Stichting BMP staat vooral de behoefte van mensen om gehoord en gezien te worden en grip te krijgen op de eigen positie in een tijd van snelle technologische en maatschappelijke veranderingen centraal. Voor streek- en stadsmusea geldt onder andere dat zij op zoek zijn naar een herkenbare relatie met de eigen omgeving en een relatie met nieuwe makers en nieuw publiek. Voor archieven is het verwerven van nieuwe bronnen die rechtdoen aan de diversiteit van de huidige samenleving belangrijk, terwijl universiteiten, naast het creëren van inhoudelijk materiaal veel belang hechten 
  aan een digitale infrastructuur , waarin verbinding tussen verschillende collecties en doorzoekbaarheid centraal staan. 
   
  Doel van het haalbaarheidsonderzoek is om na te gaan wat het draagvlak is voor het ontwikkelen van een Nederlands Oral history Centrum dat een actieve bijdrage levert aan het verzamelen, bewaren toegankelijk maken en  op vernieuwende wijze presenteren van bestaand en nieuw oral history materiaal en dat tevens een functie vervult in het scholen van vrijwilligers en professionals.
  Onder oral history wordt hier verstaan: het verzamelen, vastleggen en analyseren van levensverhalen en/of getuigenissen van mensen over bepaalde gebeurtenissen door middel van (open) interviews. 
  Het haalbaarheidsonderzoek, dat door stichting BMP wordt uitgevoerd,  richt zich op vertegenwoordigers van archieven, musea, universiteiten, wetenschappelijke instituten en maatschappelijke initiatieven. Met  hen wordt in een serie van  circa 40 gesprekken en een expert meeting verkend wat hun verwachtingen zijn van een oral history centrum,  wat hun motieven hiervoor zijn, wat de uiteindelijke functies van het centrum zouden moeten zijn, hoe het centrum gepositioneerd kan worden, in hoeverre zij mee willen werken aan het realiseren van het beoogde centrum en welke financieringsmogelijkheden er zijn op kortere en langere termijn. Ook wordt er een internet search gedaan naar vergelijkbare initiatieven in het  buitenland. Het onderzoek start in april 2017.
  Een rapport met bevindingen en conclusies van het haalbaarheidsonderzoek zal in het najaar van 2017 tijdens een publieke bijeenkomst gepresenteerd worden aan de betrokken partijen en andere geïnteresseerden. 
  april 2017 tot januari 2018

Afgeronde Projecten ouder dan 5 jaar

oktober 2013 tot maart 2017
februari 2012 tot oktober 2014
april 2013 tot augustus 2014
juni 2010 tot juni 2013
september 2010 tot juli 2011
oktober 2010 tot juni 2011
maart 2016 tot december 2017
oktober 2013 tot december 2017
juni 2013 tot oktober 2017
oktober 2013 tot april 2017
oktober 2015
september 2012 tot oktober 2013
januari tot december 2012
april tot september 2012
september 2011 tot juli 2012
januari 2009 tot januari 2011
januari 2010 tot juli 2011
februari 2010 tot februari 2011
april 2010 tot januari 2011
december 2008 tot december 2010
augustus 2007 tot maart 2009
oktober 2007 tot maart 2009
september 2005 tot maart 2008
januari 2007 tot januari 2008
juli 2005 tot januari 2008
februari 2005 tot maart 2006
oktober 2004 tot juni 2005
januari 2002 tot januari 2004
oktober 2002 tot oktober 2004
januari 2001 tot november 2002
september 1999 tot december 2001
januari 1998 tot januari 1999
januari 1998 tot maart 1999
april tot mei 1998
januari 1997 tot januari 1998
januari 1997 tot januari 1998
januari 1993 tot januari 1997
januari 1992 tot januari 1994
januari 1992 tot januari 1993
januari 1988 tot januari 1992