Over BMP

Stichting BMP is een landelijke projectorganisatie die vernieuwende maatschappelijke en culturele projecten ontwikkelt. Dit gebeurt op verzoek van individuele mensen of groepen uit de samenleving en op eigen initiatief. We richten ons daarbij op het verkennen van nieuwe thema’s en het ontwikkelen van nieuwe manieren van aanpak. In de projecten van BMP spelen verhalen en creativiteit een belangrijke rol.

Ondersteuning van initiatieven

De inrichting van de samenleving en de keuze welke onderwerpen op de politieke, maatschappelijke en culturele agenda worden geplaatst, is niet alleen een zaak van de politiek en van organisaties, maar ook van burgers zelf. Zij houden zich op persoonlijke titel, in groepen en in organisatorische verbanden bezig met thema’s op terreinen als zorg, migratie, opvoeden, geschiedenis, cultuur, leefomgeving, mensenrechten en milieu. Soms hebben zij aanvullende professionele inzet nodig om initiatieven de benodigde diepgang, status en context te geven. BMP levert hieraan een actieve bijdrage.

Werkwijze

In onze projecten creëren we werkplaatsen waar mensen kunnen werken aan maatschappelijke verandering, uitgaande van de gedachte dat:

  • Individuen, groepen en organisaties slechts kunnen functioneren wanneer zij hun eigen leerproces ter hand nemen en open staan voor veranderingen.
  • Een thematische benadering het meeste recht doet aan de steeds wisselende posities van groepen en organisaties in een dynamische samenleving.
  • Vorm en inhoud onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Elke inhoud kent een eigen vorm en elke vorm representeert een inhoud.

Projecten worden altijd in samenspraak met belanghebbende burgers en/of organisaties ontwikkeld. Ze zijn gericht op themaverkenning en -verdieping, methodiekontwikkeling, kwalitatief onderzoek en structuurontwikkkeling of een combinatie daarvan. BMP hecht veel waarde aan de overdracht en implementatie van succesvol gebleken methodes en programma’s. Daarom werken we samen met diverse landelijke kenniscentra en met tal van plaatselijke organisaties en instellingen in de culturele en sociale sector. Waar nodig ontwikkelen we cursussen om nieuwe methodes en werkwijzen over te dragen aan professionals en vrijwilligers. BMP kent geen structurele financiering. Projecten worden gesteund door uiteenlopende financiers als particuliere fondsen, ministeries, gemeenten, maatschappelijke organisaties en de Europese Commissie.

Producten

Projecten leiden altijd tot producten. De keuze voor het soort product hangt sterk samen met de aard van het project. Voorbeelden zijn filmreportages, theaterproducties, tentoonstellingen, blogs, essaybundels, speciale kranten, onderzoeksrapporten, adviezen en toekomstscenario’s.

Heb je een mooi idee voor een project en heb je ondersteuning nodig bij de ontwikkeling van je idee, het vinden van financiering en bij de uitvoering? Neem dan contact met ons op.

 


 

Stichting BMP volgt de Fair Practice Code, de Good Governance Code Cultuur, de Good Governance Code Sociaal Werk en de Code Diversiteit & Inclusie