Projectomschrijving: Voortijdige schoolverlaters in Amsterdam Noord

Binnen de onderwijssector zijn de laatste jaren de nodige onderzoeken uitgevoerd naar de voortijdige schooluitval van jongeren. Daaruit komen de volgende oorzaken naar voren:

  • Verkeerde sector en/of beroepskeuze van de jongere;
  • Gebrekkige aansluiting van het onderwijs bij de mogelijkheden en behoeften van de jongeren;
  • Een niet aansluitende verhouding tussen theorie- en praktijkonderwijs;
  • Geringe binding van de jongeren met school;
  • De te late leeftijd waarop jongeren een startkwalificatie kunnen behalen;
  • De sfeer op school;
  • De mate waarin docenten in staat zijn een relatie te leggen met de jongeren (relatie vóór educatie);
  • Het zogeheten ‘zomerlek’, waarbij jongeren in de overgang van VMBO naar MBO uit het zicht verdwijnen;
  • Jongeren die uit gezinnen met een meervoudige problematiek komen.

Naar aanleiding van deze onderzoeken zijn verschillende maatregelen getroffen om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Deze maatregelen richten zich enerzijds op disciplinering en anderzijds op hulpverlening van jongeren uit gezinnen met veel problemen.

In Amsterdam Noord is in juni 2012 het actieplan Blijf bij de les, minder voortijdige schoolverlaters méér jongeren met een startkwalificatie gelanceerd. Hierin wordt geconstateerd dat het percentage voortijdige schoolverlaters van 18 tot 23 jaar in Noord het hoogste is van heel Amsterdam.

In het plan, waarvan de regie bij het stadsdeel ligt, wordt een aantal acties genoemd dat de komende periode wordt uitgevoerd. De acties lopen uiteen van peer-to-peer coaching en acties rond ouderbetrokkenheid,  tot het starten van een zomerschool en het ontwikkelen van een loopbaanoriëntatie instrument.  

In een actie die zich richt op het, via groepsgesprekken, empoweren van voortijdige schoolverlaters en het laten uitbrengen van een advies door deze jongeren, voorziet het actieplan nog niet.

Naar de ervaring van BMP biedt deze manier van werken, waarbij de eigen verhalen van de jongeren voorop staan, een uitstekende basis om hun mogelijkheden tot zelfsturing te vergroten en daarmee voortijdige schooluitval te voorkomen. Ook biedt een dergelijk traject de mogelijkheid om feedback te krijgen op de acties uit het plan die al in werking zijn gezet én de mogelijkheid om tot adviezen van jongeren zelf te komen.

Looptijd vanaf: 
april 2013 tot augustus 2014