Uitkomsten

 

Te verwachten en verrassende uitkomsten
In de gespreksronde is niet alleen de inhoud van het tussentijds verslag aan de orde geweest. De diverse gesprekspartners zijn ook intensief bevraagd op hun eigen prioriteiten en hun mogelijkheden om de door de Projectgroep geformuleerde doestellingen in praktijk te brengen. 
De uitkomsten van de gespreksronde leveren een aantal belangrijke bevindingen op. 
In de eerste plaats betreft dat de herkenning die het tussentijds verslag bij vele gesprekspartners oproept. Met name het benoemen van het onderwerp pendelen door vrijwel iedereen erg belangrijk gevonden. 
Zorgverzekeraars, zorgaanbieders en migrantenorganisaties zijn in toenemende mate enthousiast over het idee om te investeren in projecten in de landen van herkomst voor pendelaars en andere ouderen.
Voor politici is de integrale benadering van Teruggaan én Blijven het meest belangrijk. Zij benadrukken dat de positie van oudere migranten niet alleen benaderd moet worden als een vraagstuk van de zorg, maar dat ook hun sociaal-economische positie, hun mogelijkheden tot maatschappelijke participatie en hun verbondenheid met de landen van herkomst, wezenlijke onderwerpen zijn. De zwakke financiële positie van oudere migranten is een onderwerp dat naast politici, vooral de organisaties van migranten en de vakbeweging ter harte gaat. Zij zoeken naar wegen om een meer actieve lobby op dit punt te organiseren. 
Veel zorginstellingen, zorgverzekeraars en woningcorporaties geven aan dat zij zich meer dan tot nu toe gebeurt, op oudere migranten willen richten, maar dat zij worstelen met de vraag hoe zij dat het beste kunnen doen en hoe zij erachter kunnen komen wat de wensen en behoeften van oudere migranten zijn.
Maatschappelijke organisaties, grote gemeenten en instellingen voor migranten wijzen op de noodzaak om de mogelijkheden tot maatschappelijke participatie van 
oudere migranten te vergroten, teneinde verder isolement te voorkomen, maar vooral ook om hun talenten en vaardigheden te kunnen benutten. 
De dialoog tussen jongere en oudere migranten wordt door zowel jong als oud als zeer belangrijk voor de toekomst getypeerd. De kloof tussen ouderen en jongeren baart hen grote zorgen. Jongere migranten geven aan dat zij goede mogelijkheden zien om het gesprek tussen de generaties in positieve termen te voeren en daarmee openingen te maken voor wederzijds respect. Gemeenten benadrukken dat het gesprek tussen oudere en jongere migranten een belangrijke bijdrage kan leveren aan de sociale cohesie in de steden.