Geschiedenis

PON'90 - de toenmalige projectgroepDe stichting BMP is in 1986 opgericht als steunorganisatie voor het Katholiek Maatschappelijk Centrum Noord-Holland, een instelling voor maatschappelijk activeringswerk. Na de fusie in 1992 van het KMC met het Ondersteuningsinstituut Noord Holland tot het Noord-Hollands Participatie Instituut (NPI), is de stichting BMP door twee oud medewerkers van het KMC uitgebouwd tot een onafhankelijke landelijke projectorganisatie op het gebied van participatiebevordering. In 1997 is BMP verhuisd van het Prinsen Bolwerk in Haarlem naar de Sarphatikade in Amsterdam. In 2007 volgde verhuizing naar de Willem de Zwijgerlaan in Amsterdam, waar BMP nu nog gehuisvest is.
Sinds 1999 maakt het onderzoeksbureau Delphiconsult deel uit van de stichting BMP.

Manifest

Ter gelegenheid van haar tienjarig bestaan heeft BMP een manifest uitgegeven waarin de uitgangspunten van de stichting staan verwoord.
"Een kansrijke samenleving vraagt betrokkenheid van individuen en groepen bij maatschappelijke vraagstukken en mogelijkheden om op creatieve wijze vorm te geven aan deze betrokkenheid.
Verantwoordelijkheden kunnen alleen genomen worden wanneer mensen hun talenten kunnen inzetten en zelf tot ontplooiing komen.

Maatschappelijke betrokkenheid en creativiteit vormen een tegenwicht in een samenleving die soms blind geregeerd wordt door principes van efficiency en effectiviteit.
Om de kansrijkheid van de samenleving te vergroten is het noodzakelijk individuen, groepen en organisaties te activeren om hun verhalen te vertellen.
In de werkelijkheid van nu zijn posities niet gegeven en hebben verhalen geen eeuwigheidswaarde.
Bundeling van individueel en gemeenschappelijk gevoelde verantwoordelijkheden leidt tot nieuwe organisatievormen en nieuwe verhalen. Structuren dienen ruimte te bieden en telkens opnieuw herkenbare posities tot stand te brengen."

De stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie creëert werkplaatsen waar mensen kunnen werken aan maatschappelijke verandering.
BMP gaat ervan uit dat:

  • Individuen, groepen en organisaties slechts kunnen functioneren wanneer zij hun eigen leerproces ter hand nemen en open staan voor veranderingen.
  • Een thematische benadering het meeste recht doet aan de steeds wisselende posities van groepen en organisaties in een dynamische samenleving.
  • Vorm en inhoud onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Elke inhoud kent een eigen vorm en elke vorm representeert een inhoud.