Over BMP

De stichting BMP bestaat sinds 1986. BMP is een landelijke projectorganisatie die tot doel heeft om vanuit een onafhankelijke opstelling de betrokkenheid van mensen bij maatschappelijke vraagstukken te bevorderen. BMP richt zich daarbij vooral op het verkennen van maatschappelijke thema’s en het ontwikkelen van methoden van aanpak. Het scheppen van ruimte voor individuen, groepen en organisaties om nieuwe onderwerpen op te pakken en daar zelf  vorm aan te geven is een belangrijk uitgangspunt.

Uitgangspunt

De inrichting van de samenleving en de keuze welke onderwerpen op de politieke en maatschappelijke agenda worden geplaatst, is niet alleen een zaak van de politiek en van besturen van organisaties, maar ook van burgers zelf.

Zij houden zich op persoonlijke titel, in tijdelijke groepen en in vaste organisatorische verbanden bezig met onderwerpen als:

  • belangenbehartiging (voor de eigen groep en voor andere groepen);
  • thema’s op het gebied van vrede, mensenrechten en milieu;
  • de inrichting van de eigen (sociale) omgeving.

Deze vormen van maatschappelijke participatie ontstaan niet altijd vanzelf. Soms is aanvullende professionele inzet noodzakelijk om maatschappelijke initiatieven de benodigde diepgang, status en context te geven. BMP levert hieraan een actieve bijdrage.

Werkwijze

De projecten van BMP kennen verschillende vormen. Kernpunten binnen het werk van BMP zijn: visieontwikkeling, creativiteitsbevordering en ondernemingszin. De ondersteuning en de bevordering van bewonersinitiatieven is een belangrijk aandachtspunt.

De meeste projecten ontstaan op eigen initiatief van de medewerkers en het bestuur, naar aanleiding van vragen uit de samenleving. Projecten worden zo ingericht dat de stem van de direct betrokkenen gehoord en versterkt wordt.
 

BMP kent geen structurele financiering. Het werk van de stichting wordt op projectbasis gefinancierd.

Een enkele keer wordt er in opdracht van derden gewerkt. Dan wordt er in nauw overleg met de opdrachtgever een plan van aanpak rond een bepaalde vraagstelling wordt gemaakt en wordt samen wordt bekeken welke financieringsmogelijkheden er zijn.
De meeste projecten van BMP passen binnen een drietal actuele maatschappelijke thema’s:

  • Migratie en de positie van migranten en vluchtelingen.
  • Vergrijzing van de samenleving en de positie van ouderen.
  • Mensenrechten.

Producten

De producten van BMP zijn heel verschillend. De keuze voor het soort product hangt sterk samen met de aard van het project. Voorbeelden zijn  filmreportages, theaterproducties, weblogs, essaybundels, speciale kranten, onderzoeken, adviezen en toekomstscenario’s. Waar nodig geeft de stichting specifieke trainingen aan individuen en organisaties over de manier waarop eigen initiatieven van groepen ondersteund kunnen worden en thema's bespreekbaar kunnen worden gemaakt.