Inleiding

 

In september 1999 is het project Teruggaan én Blijven van start gegaan. Doel van dit project is om vanuit het perspectief van leden van de drie grootste migrantengemeenschappen in Nederland een visie op de positie van oudere migranten en een programma voor hun belangenbehartiging te ontwikkelen. Kenmerken van het project zijn dat er de nodige aandacht wordt geschonken aan de relatie met de landen van herkomst en dat ook jongere migranten worden uitgenodigd om mee te denken 
over de positie van de ouderen. In het project, dat als initiatief van de stichting BMP gestart is, hebben tal van bijeenkomsten en activiteiten plaatsgevonden. Om te beginnen is er een Initiatiefgroep gevormd van vooraanstaanden personen uit de Nederlandse samenleving. Deze Initiatiefgroep treedt op als inhoudelijk drager van het 
project.
 
Onder de vlag van de Initiatiefgroep zijn vervolgens jongere migranten benaderd met de vraag of zij ouderen wilden interviewen als voorbereiding op een discussieprogramma van een te vormen Centrale Projectgroep. Deze Centrale Projectgroep, die bestaat uit oudere Marokkanen, Turken en Surinamers en enkele jongere migranten, is gedurende het jaar 2000 acht keer bijeen geweest (soms in zijn geheel en soms als drie groepen afzonderlijk). Opdracht aan de Projectgroepleden is geweest om met elkaar, op grond van hun levenservaring, beelden te ontwikkelen over het ouder worden in Nederland en de vele vraagstukken die dit met zich mee brengt.
 
De Centrale Projectgroep heeft in december 2000 een tussentijds verslag uitgebracht getiteld: Teruggaan én Blijven; denkbeelden van oudere migranten in kaart gebracht. In dit verslag presenteert de Projectgroep niet alleen een visie op de toekomst, maar benoemt zij ook een zestal belangrijke thema’s voor de toekomst.