Doel

  1. Een bewustwordingsproces onder oudere vluchtelingen op gang brengen omtrent de betekenis van ouder worden in Nederland en de vraagstukken die dat met zich mee brengt.
  2. Handelingsperspectieven ontwikkelen voor uiteenlopende maatschappelijke actoren als overheden, zorginstellingen, woningcorporaties, eigen organisaties van vluchtelingen, instellingen die zich met vluchtelingen bezighouden, kerken etc. teneinde de (maatschappelijke) participatie en de zelfstandigheid van deze groep te vergroten.
  3. Een genuanceerd publiek debat aanzwengelen over de positie van oudere vluchtelingen in Nederland