Doel

Doel van het Amsterdamse project Voortijdige schoolverlaters en hun visie op het (V)MBO is om:

  1. Een groep voortijdige schoolverlaters of leerlingen die een risico daar op lopen van het VMBO en het MBO een empowerment traject te laten doorlopen, waardoor zij zich bewust worden van hun motieven en de verwachtingen die zij van zich zelf en van anderen hebben;
  2. De jongeren, in gesprek met hun omgeving, een visie te laten ontwikkelen op hun toekomst, de veranderingen die er op school volgens hen nodig zijn en het soort betrokkenheid dat zij van hun ouders verwachten;
  3. Deze visie neer te leggen in een advies van de jongeren aan school, ouders en de bredere omgeving om voortijdig schoolverlaten te voorkomen;
  4. Een aantal verdere handelingsperspectieven  aan te reiken voor betrokken partijen als school, ouders, leerplichtambtenaren, jeugdzorg, gemeente en jongeren zelf.