• #B0D7F4
    #B0D7F4

Panelonderzoek

 

Het onderzoekspanel wordt gevormd door circa veertig personen die vanuit verschillende posities bij het vraagstuk van illegaliteit en illegalen betrokken zijn. De deelnemers aan het panel hebben de mogelijkheid om anoniem voor elkaar en voor de buitenwereld mee te doen. In drie verschillende onderzoeksrondes wordt hen gevraagd niet alleen hun eigen kennis en ervaring in te brengen, maar ook argumenten aan te dragen over mogelijke, wenselijke, noodzakelijke en onafwendbare (toekomstige) ontwikkelingen.

De mensen die benaderd worden voor het onderzoekspanel zijn op basis van een zorgvuldige selectie gekozen. Het gaat om mensen die op grond van hun functie of anderszins te maken hebben met illegalen, illegale arbeid en illegaliteit. Verder is gekeken is naar horizontale spreiding (over verschillende maatschappelijke sectoren) en naar verticale spreiding (van beleidsmakers tot praktijkmensen).

In de eerste vragenronde wordt vooral gevraagd naar uw eigen ervaringen, inzichten en denkbeelden met betrekking tot illegalen en het beleid rond illegale arbeid en illegaal verblijf. De vragenlijst die hierop betrekking heeft wordt eind april 2005 verstuurd. 
In de tweede ronde worden de deelnemers aan de hand van heldere vragen, uitgenodigd om te reageren op de ervaringen, inzichten en denkbeelden van de andere panelleden en opvallende overeenkomsten of tegenstellingen daarin. Deze vragen worden eind mei voorgelegd.
In de derde ronde krijgen de deelnemers een aantal nieuwe inzichten, verbanden en handelingsperspectieven voorgelegd met de vraag om deze te doordenken op hun betekenis en maatschappelijke consequenties. Deze vragenronde vindt eind september plaats.

De uitkomsten van het panelonderzoek vormen, tezamen met de uitkomsten van de literatuurstudie, de interviews en de brainstormbijeenkomsten van de initiatiefgroep, de bouwstenen voor het slotdocument van het project Illegalen en illegaliteit. Dit document dat zowel een analyse als voorstellen tot handelingsperspectieven omvat, wordt besproken op de conferentie over illegalen en illegaliteit die de stichting BMP in december 2005 organiseert.