Verslag

Als je over ontwikkelingssamenwerking praat……..
wat zie je dan?…

Verslag van een zoektocht naar nieuwe vormen van betrokkenheid bij ontwikkelingssamenwerking.

De toekomst van ontwikkelingssamenwerking staat volop ter discussie. In het politieke en maatschappelijke debat in Nederland worden veel vraagtekens geplaatst bij de effectiviteit van de bestaande programma’s.
Particulieren voelen zich in steeds mindere mate verbonden met de traditionele ontwikkelingsorganisaties en zoeken eigen wegen, via stichtingen en kleinschalige projecten. In verschillende Afrikaanse landen wordt de afhankelijkheid waar de ontwikkelingsgelden toe leiden, ter discussie gesteld. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid stelt voor om niet langer van ontwikkelingssamenwerking te spreken, maar het gewoon te hebben over ontwikkelingshulp.

In 2009 heeft de stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie (BMP) een zoektocht uitgevoerd onder ontwikkelingswerkers, wetenschappers, bestuurders op Europees en Nationaal niveau, burgers en particuliere initiatieven van uiteenlopende groepen. Daarbij stonden twee vragen centraal:

  1. Hoe is het gesteld met die betrokkenheid van Nederlanders bij het thema ontwikkelingssamenwerking?
  2. Als de oude vormen niet meer voldoen, zijn er dan nieuwe vormen waar te nemen?

In dit verslag wordt geconstateerd dat er in het denken over ontwikkelingssamenwerking sprake is van een paradigmawisseling. De betekenis van begrippen als ontwikkeling en solidariteit wordt ter discussie gesteld.
We realiseren ons dat de oude verhoudingen tussen landen en mensen niet meer voldoen om de nieuwe tijd vorm te geven. BMP geeft op herkenbare wijze weer wat Nederlanders drijft in hun relaties met mensen in ontwikkelingslanden en wat belangrijke begrippen zijn bij het zoeken naar nieuwe vormen van betrokkenheid.
Het verslag laat zien dat de discussie over ontwikkelingssamenwerking vooral een discussie over ons zelf is.