Archief nieuws

Bijeenkomst Opvoeden Schalkwijk - 27 november

Bent u geïnteresseerd in de verhalen van andere opvoeders in de wijk? Werkt u in Schalkwijk en bent u benieuwd wat er bij ouders leeft? Wat betekent het om kinderen op te voeden in verschillende culturen?

Over deze, én andere vragen, gaan we op een interactieve manier met elkaar in gesprek.

Het Opvoedtheater van de Wijkacademie Opvoeden Schalkwijk gaat  optreden.

In de uitnodiging staat meer informatie over de Wijkacademie Opvoeden Schalkwijk én over het programma op dinsdag 27 november.

U bent van harte welkom.

Herfstfeest Wijkacademie Stromend Overvecht


Mag ik even aandacht voor de onverwoestbare vrijwilligers van Overvecht? We hadden vandaag een herfstfeest van de Wijkacademie Stromend Overvecht. De vrijwilligers zijn op tijd en blijven tot iedereen weg is. Ze sjouwen met stoelen en tafels, springkussens en kraampjes. Ze staan klaar om koffie, thee en sap in te schenken en heten iedereen welkom. Ze houden alles in de gaten en poetsen, vegen en ruimen grondig op. Ze zijn sterk en lief! De backbones van dit soort wijken. Elke dag in touw om het anderen naar de zin te maken, te zorgen dat mensen zich niet verloren voelen. Hulde voor deze, voor velen onzichtbare, harde werkers. Waar zouden deze wijken zijn, zonder deze Hafida’s, Naima’s, Samira’s en Fatima’s?

Saskia Moerbeek

Beleef de Versnelling in Overvecht

In de week van zondag 24 juni t/m zaterdag 30 juni 2018 kun je op veel plekken in Overvecht de Versnelling meemaken.

Iedereen is welkom voor een praatje, voor ontmoeting en om mee te doen.

In Overvecht werken veel partijen samen voor inwoners en ondernemers in de wijk. Dit doen we onder de paraplu van de Versnelling.

De Versnelling is een wijkgerichte aanpak in Overvecht waarbij we, samen met bewoners en professionals, werken aan de veerkracht van mensen in Overvecht.

 

Weten wat de Versnelling Overvecht voor jou kan betekenen?

Kom langs in de week van 24 juni t/m 30 juni en doe mee!

Hier kun je de flyer lezen met het uitgebreide programma.

Lang zullen we leven - ontwerpsessie 8 juni

Stichting BMP vindt het belangrijk om de vraagstukken rond langer leven in kaart te brengen, zodat mensen en groepen in de samenleving hierover kunnen meedenken en praten en we ons als individuen, groepen, organisaties en overheden mentaal en beleidsmatig kunnen voorbereiden op de individuele en collectieve consequenties hiervan. Daarom wil zij, onder de titel Lang zullen we leven een multidisciplinaire zoektocht organiseren naar de maatschappelijke impact van het gegeven dat de gemiddelde levensverwachting van mensen in Nederland en andere welvarende delen van de wereld binnen afzienbare tijd aanzienlijk verlengd wordt.

Op 8 juni organiseren we een ontwerpsessie rond dit thema. De ontwerpsessie is vooral bedoeld om met een aantal creatieve denkers van verschillende leeftijden en uit verschillende disciplines zoveel mogelijk vraagstukken te verzamelen die van belang kunnen zijn voor de verdere invulling van de zoektocht, om ideeën op te doen voor vormen waarin we het gesprek hierover met uiteenlopende groepen kunnen voeren en om het eigen denken te stimuleren.

Migranten mantelzorgers vinden samen hun kracht


Hoe empower je overbelaste, geïsoleerde mantelzorgers?

Habiba Chrifi-Hammoudi, AMWAHT coördinator bij U Centraal en genomineerd als Sociaal Werker 2018, vertelt hoe zij de AMWAHT methode verrijkte en geïsoleerde mantelzorgers een sociaal netwerk liet ontwikkelen.
Ongeveer veertien jaar geleden zat zij samen met andere mantelzorgers in de voorhoedegroep Mantel der Liefde van stichting BMP. In die tijd worstelden verschillende organisaties en beleidsmakers met het bereiken van mantelzorgers met een migrantenachtergrond. Voor hen was dit een onzichtbare doelgroep en wij geloofden dat onze kennis en ervaring hierbij een handje konden helpen.

Lees hier het volledige artikel:

https://www.buurtwijs.nl/content/migranten-mantelzorgers-vinden-samen-hun-kracht

 

Privacy Beleid

Privacybeleid

In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke persoonsgegevens stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie (hierna te noemen: wij of BMP) zowel online (onder meer via onze websites) als offline verzamelt en hoe wij deze persoonsgegeven gebruiken. In het algemeen verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens om in het kader van omschreven projecten met een maatschappelijke en/of culturele doelstelling u als deelnemers en/of geïnteresseerde te kunnen informeren over voortgang en resultaten van het project en om adequate deelnemersregistraties bij te houden waarmee wij kunnen aantonen dat de doelstellingen van de projecten qua bereik en deelname behaald worden. Wij zijn er ons van bewust dat persoonsgegevens zorgvuldig behandeld dienen te worden en dat we daar ook duidelijk in moeten zijn. Wij zorgen er voor dat de nodige organisatorische en technische maatregelen zijn genomen om in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming de veiligheid te waarborgen. In deze privacy-policy omschrijven wij waarom wij persoonsgegevens verzamelen en wat wij met deze gegevens doen. Wij doen dit naar beste kunnen waarbij het belang van uw privacy en de reden waarom u betrokken bent bij projecten altijd voorop staan.

Waarom verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens?

Afhankelijk van het soort project worden er verschillende persoonsgegevens verzameld. Uw persoonsgegevens zijn nodig voor de correcte verwerking van een bestelling van publicaties en producten via de website van stichting BMP via onze website, webshop of via de telefoon en ook om u via e-mail, telefoon of post te kunnen informeren over belangrijk bijeenkomsten en evenementen in het kader van het betreffende project. U hebt te allen tijden de mogelijkheid om u schriftelijk of per e-mail af te melden voor berichten die u in het kader van projecten worden gezonden. Gegevens die wij, met uw toestemming, verzamelen voor het bijhouden van een deelnemersregistratie dan wel het toezenden van bestellingen worden uitsluitend voor die doeleinden bewaard en niet aan derden verstrekt.

Om welke gegevens gaat het?

1. Persoonsgegevens

Bij het plaatsen van bestellingen zijn een aantal gegevens verplicht zodat wij de bestelling kunnen afhandelen.

  • voornaam en achternaam – verplicht
  • e-mailadres – verplicht
  • adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats) – verplicht als u de de bestelling per post wilt ontvangen.

Bij bestellingen ontvangen wij uw ip-adres ter verificatie. Dit slaan we niet op. Voor de deelnemersregistratie zijn de vereiste persoonsgegevens per project verschillend, afhankelijk van de eisen die de financiers van projecten stellen aan de inrichting van deelnemersregistratie. Als het gaat om projecten die met gelden van de Europese Commissie worden gefinancierd dan zijn wij als het gaat om deelnemers, verplicht de volgende gegevens vast te leggen:

  1. Naam en voornaam
  2. Adres
  3. Woonplaats
  4. Identiteitskaart- of paspoortnummer en een copy van het identiteitsbewijs
  5. Handtekening voor deelname aan het betreffende (onderdeel) van het project.

Voor projecten die via onder meer DWI worden gefinancierd zijn wij verplicht om ook uw burgerservicenummer (BSN) te vragen. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de deelnemersadministratie van het betreffende project en kunnen alleen ingezien worden door derden die wettelijk gemachtigd zijn deze deelnemersadministratie te controleren.  

2. Correspondentiegegevens

Berichten die via e-mail of social media aan ons worden gestuurd worden vastgelegd en bewaard. U heeft de keuze om te reageren op e-mails of uitingen van ons via e-mail of via social media. Wij bewaren deze gegevens uitsluitend voor referentie. Mochten wij bepaalde delen van uw correspondentie willen delen via media dan vragen wij uw toestemming vooraf. Het kan dan gaan om het delen van een bepaalde ervaring of quote.

3. Website en webshop bezoek

Onze websites en webshop maken geen gebruik van cookies en andere soortgelijke technieken.

4. Beeld- en/ of geluidsopnamen

Tijdens bijeenkomsten en evenementen in het kader van projecten kunnen er beeld- en/ of geluidsopnamen worden gemaakt. Daarbij wordt ter plekke de mogelijkheid gegeven om niet in beeld te willen komen. Deze opnames worden gebruikt in verslagleggen over het project. Deze verslagen worden op de projectwebsite dan wel de website van BMP geplaatst en soms gedeeld via social media ten behoeve projectdoeleinden. De opnames worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden. Wanneer media geïnteresseerd zijn in het gebruik van bepaalde foto’s wordt hiervoor apart om toestemming gevraagd. Daarnaast worden er ook opnamen gemaakt voor interne doeleinden welke niet direct met de media worden gedeeld. Wij gebruiken deze opnamen voor ons archief.

5. Oral history interviews

Een aparte categorie vormen onze oral history projecten waarin wij interviews met personen op beeld vastleggen en waarvan wij een transcriptie maken. Voor elk interview wordt door de deelnemer een apart toestemmingsformulier getekend waarop duidelijk staat voor welke doeleinden de opname en transcriptie gebruikt worden, hoe deze eventueel gepubliceerd worden en op welke wijze de geïnterviewde de gegeven toestemming kan inzien en eventueel herzien.  

Het delen van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet doorverkocht aan derden en evenmin gratis gedeeld met derden.  

Website

Onze websites (die van BMP zelf en de projectwebsites) bevatten koppelingen naar websites van derden. Als de bezoeker van de website deze koppelingen volgt, wordt onze website verlaten. Dit privacybeleid dekt niet het gebruik van de website van derden en om deze reden aanvaardt BMP geen aansprakelijkheid voor het onzorgvuldig gebruik van persoonlijke gegevens of correct uitvoeren van de regelgeving door deze partijen. Wij adviseren u dan ook om de privacy statements van deze derden te raadplegen.

Hoe zorgen wij voor uw persoonsgegevens?

Beveiliging gegevens

BMP spant zich tot het uiterste in om een adequaat en passend niveau van beveiliging van de persoonsgegevens te verzorgen door het nemen van passende organisatorische en technische maatregelen tegen onrechtmatige verwerking en-of verlies. Wij sluiten overeenkomsten af met partijen waar uw gegevens worden bewaard waarmee dit wordt gewaarborgd. Bij een eventueel datalek zal BMP u hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen op een manier die op dat moment het meest doeltreffend is. Tevens zal een datalek direct bij de Autoriteit Persoonsgegevens worden gemeld en zullen wij de aanwijzingen die zij opstellen, binnen onze mogelijkheid, zorgvuldig opvolgen.

Bewaartermijn gegevens

BMP bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en in ieder geval niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden in dit privacybeleid nodig en houdt zich ter zake aan de geldende wet en regelgeving. Wanneer u zich heeft opgegeven om een bepaalde nieuwsbrief of een voortgangsbericht te ontvangen, dan bewaren wij uw persoonsgegevens totdat u zich heeft uitgeschreven. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de communicatie in het kader van projecten. Daarbij tekenen wij aan dat de bewaarplicht voor Europese projecten in sommige gevallen 15 jaar bedraagt.

Inzage in, correctie en verwijdering van gegevens

Via het e-mailadres privacy@stichtingbmp.nl of via het postadres van stichting BMP kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door ons, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt. BMP zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wijzigingen

Er is veel gaande omtrent privacy en de Europese en nationale regelgeving wordt voortdurend aangepast en verscherpt. De gevolgen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt nu uitgewerkt. Om deze reden zullen wij, indien nodig, ons privacybeleid aanpassen. Via de website wordt het actueel geldende privacybeleid weergegeven. Deze versie is opgesteld op 25 mei 2018.